MLM Start ProgramAzokat szolgáljuk akik komolyan veszik az üzletépítést

Nullától a csúcsig, avagy irány az eredményes MLM jövő!

Az extra motiváció jegyében :: Heti egy magyarra fordított videó A világ legnagyobb hálózatépítőitől

Eric Worre
  • Szeretnél rendszeres, naprakész tudást szerezni a hálózat guruitól?
  • Szeretnél az átlag fölé emelkedni az MLM szakma legfrissebb tanácsai révén?
  • Szeretnéd olyan magabiztosságot, amit csak 2016 csúcskeresői tudnak sugározni?

Ki ne hagyd INGYENES, heti rendszerességű videó fordítás sorozatunkat!

Adatvédelmi nyilatkozat

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy felhasználói kapcsolatainkban a személyes adatok védelméhez fűződő jogok feltétlen tiszteletbentartásával járunk el. Ezért is állítottuk össze az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatot. A Nyilatkozatban pontosan leírjuk, hogy (A) mi tekinthető személyes adatnak; (B) partnereinktől milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk; (C) hogyan, mikor és hol gyűjthetjük ezeket az adatokat; (D) hogyan használhatjuk fel azokat, és mi a célunk; (E) másokkal is megoszthatjuk-e a birtokunkba került adatokat; (F) mit teszünk a személyes adatok biztonsága érdekében; és (G) partnereinket milyen jogok illetik meg személyes adataik kezelésével kapcsolatban. A legfontosabb, hogy személyes adataik kezelése kapcsán partnereink milyen választási lehetőségek előtt állnak.

HA WEBOLDALUNKAT MEGLÁTOGATVA ELFOGADJA AZ OLDAL HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKET, AKKOR AZZAL KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA SZEMÉLYES ADATAINAK E NYILATKOZATBAN ISMERTETETT MÓDON TÖRTÉNŐ GYŰJTÉSÉHEZ, TÁROLÁSÁHOZ, ÁTADÁSÁHOZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ.

Ha zavarja az a mód, ahogy a Be Diamonds az Ön személyes adatait felhasználja, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot és elmondhatja, adatait milyen célra ne használjuk fel. Előfordulhat, hogy igényét írásban kérjük majd benyújtani, de személyes adatainak felhasználását kérésének megfelelően mindenképp beszüntetjük.

Ha az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, forduljon bátran a Be Diamonds képviseletéhez.

(A) Személyes adat minden olyan adat – pl. a név – amely egy adott természetes személlyel kapcsolatba hozható, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adatok körébe tartoznak azok az információk is, amelyek segítségével a Be Diamonds könnyebben határozhatja meg egy személy kilétét, pl. az illető telefonszáma, e-mail címe, lakcíme.

(B) Hozzájárulásával időről-időre az Ön alábbi személyes adatait gyűjthetjük és kezelhetjük a jelen Nyilatkozatbanban meghatározott célra:

1) Név
2) Cég neve
3) Telefonszám
4) E-mail
5) Lakcím

(C) Nem kívánjuk a 18. életévüket be nem töltött kiskorúak személyes adatait gyűjteni. Amennyiben kiderül, hogy szándékaink ellenére valamely kiskorú személyes adatai birtokába kerültünk, úgy azokat töröljük adatbázisainkból.

(D) Az Öntől kapott személyes adatokat csak és kizárólag arra használjuk, hogy a Be Diamondshoz intézett megjegyzéseire és/vagy kérdéseire válaszoljunk.

(E) A Be Diamonds az Ön személyes adatait másoknak nem adja át, nem adja el, nem adja bérbe, azokkal nem kereskedik. A Be Diamonds ilyen adatot harmadik személlyel csak abban az esetben közöl, ha az Önnel szemben fennálló kötelezettségeink teljesítése szempontjából elengedhetetlenül szükséges vagy helyes.

Harmadik fél tőlünk az Ön személyes adatai birtokába csak akkor kerülhet, ha szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen adatokat bizalmasan, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kezeli. A harmadik személlyel kötött szerződések azt is előírják, hogy az Ön személyes adatai kizárólag a szerződésben meghatározott célokra használhatók fel. A felhasználási célok ezen köre semmilyen esetben sem lehet szélesebb annál, mint amire a Be Diamonds az eddig leírtak szerint az Ön személyes adatait felhasználni jogosult. Személyes adatot harmadik személy semmilyen körülmények között nem használhat fel saját céljaira. Web-oldalunkon a Kapcsolat funkció igénybevételével kifejezetten hozzájárul személyes adatainak harmadik személyek részére történő továbbításához a fenti feltételek betartása mellett.
Az Ön egyes személyes adatait, illetve összes ilyen adatát csak jogszabály ilyen előírása esetén hozzuk olyan harmadik személyek tudomására, akikkel nem állunk szerződéses kapcsolatban. Ezenkívül fenntartjuk a jogot arra is, hogy minden általunk jóhiszeműen törvényellenesnek vélt tevékenységet bejelentsünk az illetékes hatóságnak. Végezetül pedig személyes adatot akkor is kiadhatunk, ha okkal feltételezhető, hogy az mások, illetve a saját jogaink, vagyonunk és biztonságunk védelmét szolgálja és erre a vonatkozó jogszabályok lehetőséget biztosítanak.

Természetesen nem vállalhatunk felelősséget harmadik személy adatvédelmi gyakorlatáért, ha az a birtokunkban levő információkhoz, anyagainkhoz, termékeinkhez és/vagy szolgáltatásainkhoz hozzáférést biztosít vagy azok elérése céljából linket létesít. Az Ön feladata, hogy az ilyen harmadik személy felől érdeklődjön, annak adatvédelmi gyakorlatáról tájékozódjon.

(F) A Be Diamonds a személyes adatokat magyarországi adatbázisaiban tárolja. A személyes adatok biztonságát legalább az itt leírtakkal azonos szintű intézkedésekkel védő partnereink részére átadott információk kivételével a birtokunkban lévő személyes adatok nem hagyják el az Európai Unió területét. Web-oldalunkon a Kapcsolat funkció igénybevételével kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a Be Diamonds Magyarországon található székhelyére való továbbításához.

Az elektronikus adatbázisokat ellenőrzött és biztonságos helyen kiépített önálló szerverekre telepítjük. Az elektronikusan tárolt személyes adatokról rendszeres időközönként biztonsági másolatok készülnek – ezeket egy másik ellenőrzött és biztonságos helyen őrizzük. Ezekhez az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz kizárólag a Be Diamonds,valamint harmadik fél alkalmazásában álló, erre felhatalmazott felhasználók férhetnek hozzá, akik ehhez általunk jóváhagyott belépési engedéllyel, azonosító számmal és jelszóval rendelkeznek. Ezeknek a személyeknek a vonatkozó jogszabályokban előírt minden szükséges technikai és szervezeti jellegű biztonsági ellenőrzésen át kell esniük.

A személyes adatokról készült fizikai másolatokat a Be Diamonds biztonságos helyen, illetve a cég területén elhelyezett okmányszekrényben tárolja. Használaton kívül az ilyen helyiséget, illetve okmányszekrényt lezárva tartjuk. A személyes adatok őrzésére szolgáló helyiségekbe kizárólag azok a Be Diamonds - dolgozók jogosultak belépni, illetve az okmányszekrényeket csak azok nyithatják fel, akiknek ez munkaköri feladataihoz hozzátartozik.

(G) A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírt egyéb jogosultságok mellett személyes adataival kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

A személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatás kérése – Személyes adatainak kezelésével, feldolgozásával kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi címen:

A személyes adataihoz való hozzáférés és azok javításának joga – Mi vagyunk az Ön személyes adatai feldolgozásért felelős adatkezelő. Önnek a vonatkozó jogszabályok értelmében az általunk kezelt személyes adataihoz jogában áll hozzáférni, valamint azok javítását, illetve törlését kérni. E jogának gyakorlásához személyes adatairól közvetlenül a Be Diamondshoz intézett írásos kérelemben kell tájékoztatást kérnie. Előfordulhat, hogy személyes adatainak megerősítése, illetve javítása céljából kérdőívet vagy értesítést küldünk ki Önnek. Végül arra kérnénk, hogy a szokásos üzletmenet keretében Önhöz eljuttatott valamennyi dokumentumot tekintse át, és ellenőrizze a bennük feltüntetett személyes adatait. Ha pontatlan adatot talál, akkor azt a Személyes adatváltozást bejelentő nyomtatványon megfelelően kitöltve és a Be Diamonds rajta feltüntetett címére levélben vagy faxon eljuttatva jelezze felénk.

Személyes adatainak törlése kilépés esetén – Önnek jogában áll kérni, hogy személyes adatait a megfelelő időn belül töröljük adatbázisunkból, miután az adatkezelés célja megszűnt. Főszabályként arra törekszünk, hogy személyes adatait az erre vonatkozó kérésére adott válasz keltétől számított három (3) hónapon belül töröljük rendszerünkből.

(H) Adatvédelmi Nyilatkozatunk a megváltozott jogszabályi környezetet, illetve az általunk követett gyakorlat változásait követve időről-időre módosulhat. Javasoljuk, hogy gyakran olvassa át az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.